วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล     นางสาวเชษฐ์สุดา   ผิวเผือก

เลขที่         8
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        ช่างภาพ ,หาข้อมูล

ชื่อ-สกุล     นางสาววิภาภรณ์   โพธิกลาง

เลขที่         15
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        คิดบทสัมภาษณ์ ,พิธีกร

ชื่อ-สกุล     นางสาวสุพัตรา   ปลื้มใจ

เลขที่         19
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        ตัดต่อวีดิโอ ,พิธีกร

ชื่อ-สกุล     นางสาวอรวรรณ   พรมเอี่ยม

เลขที่         20
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        ผู้กำกับ ,เลขา
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

           การสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1)สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ 2)อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์ คณิต เท่านั้น 3)เรียน ไว้เผื่อเลือก 4)ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5)เรียนตามเพื่อน 6)ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์-คณิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 100 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน ชาย 15 คน หญิง 25 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ชาย 15 คน หญิง 15 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ชาย 10 คน หญิง 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียนสายวิทย์-คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ให้เหตุผลที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ คิดเป็นร้อยละ 34 อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์ คณิต เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 19 เรียนไว้เผื่อเลือก คิดเป็นร้อยละ 22 ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5 เรียนตามเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 6 ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์-คณิต คิดเป็นร้อยละ 14

อภิปรายผลการวิจัย
           จากการสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการสำรวจ ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ให้เหตุผลมากที่สุดคือ  สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 34  นั่นอาจเป็นเพราะว่าการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิตนี้ มีโอกาสในการศึกษาต่อได้มากกว่าแผนการเรียนอื่น เนื่องจากมีทางเลือกในการเลือกคณะที่มากกว่า เพราะนอกจากจะสามารถเข้าคณะที่ใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะได้แล้วนั้น ยังสามารถเข้าคณะที่ใช้ความสามารถทางด้านภาษา ศิลปกรรม เศรษฐศาสตร์และอื่นๆได้อีกด้วย เหตุผลนี้จึงได้รับเลือกมากที่สุด  ในส่วนของ เหตุผลเรียนไว้เผื่อเลือก  มีค่าร้อยละ สูงถึง 22 นั่นอาจเป็นเพราะว่าผู้ที่ตัดสินใจศึกษาต่อแผนการเรียนนี้อาจจะยังไม่แน่ใจ ในการเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยว่าตนเองเหมาะกับคณะใด มีความถนัดและชื่นชอบในเรื่องใด จึงเลือกเรียนไว้เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนต่อในคณะที่ต้องการ  ในส่วนของเหตุผลชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นเหตุผลที่ได้รับเลือกน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก และต้องใช้ความจำรวมทั้งความเข้าใจเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าการเลือกแผนการเรียนในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อเพื่อเลือกประกอบอาชีพในอนาคตมากกว่าความชอบของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

        การเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ควรเลือกเพราะตนเองมีความถนัดและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เพราะถ้าเราเลือกเรียนเพียงเพราะสามารถศึกษาต่อได้ทุกคณะ เรียนไว้เผื่อเลือก หรือเหตุผลอื่นๆ แต่ไม่คำนึงถึงความสามารถของตนเอง อาจทำให้เป็นการตัดสินใจที่ผิด เพราะเราอาจมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทางการศึกษาในแผนการเรียนนี้ไม่เพียงพอ จากที่หวังจะเข้าคณะที่ดีที่ใฝ่ฝันไว้ อาจจะผิดหวังก็เป็นได้ เพราะการเรียนแผนการเรียนนี้ ถ้าไม่มีความสามารถและตั้งใจจริง อาจทำให้ผลการเรียนน้อย จนเข้าคณะที่ต้องการศึกษาต่อไม่ได้ ดังนั้น เราควรเลือกศึกษาต่อจากความถนัดของตนเอง มากกว่าการศึกษาต่อเพื่อเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

   ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
                     จำแนกตามเพศ  ระดับชั้น ประสบการณ์ทำงาน  และ สถานะ


สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
            ชาย
            หญิง    
            รวม

 
40
60
100

40.00
60.00
100.00
2. ระดับชั้น
            มัธยมศึกษาปีที่ 4
            มัธยมศึกษาปีที่ 5
            มัธยมศึกษาปีที่ 6
            รวม
 
40
30
30
100
 
40.00
30.00
30.00
100.00
3. สถานะ
            นักเรียน

            รวม

100
100

100.00
100.00


              ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและร้อยละเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์–คณิต
                                    ของนักเรียนสายวิทย์ – คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ข้อที่
เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียน
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ
อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์ คณิตเท่านั้น
เรียนไว้เผื่อเลือก
ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เรียนตามเพื่อน
ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์ คณิต
34
19
22
   5
6
14
 
34
19
22
5
6
    14
1
3
2
6
5
4
 
 
 
รวม
100
100
 

 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

บทที่ 3
วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

การสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  การสำรวจครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                        1.  กลุ่มเป้าหมาย
                     2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
                     3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
   4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
        กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ คือ  เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เป็นนักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 60 จำนวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
       
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ
แบ่งออกเป็น 2  ตอน
             ตอนที่ 1  เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกเป็น
เพศ และ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา
       
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  1)สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ 2)อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์
คณิต เท่านั้น 3)เรียนไว้เผื่อเลือก 4)ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5)เรียนตามเพื่อน 6)ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์-คณิต เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย  
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
           เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
          1. ศึกษาทฤษฏี  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสำรวจ         
            2.นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหากำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจ
                     3. นำแบบสำรวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยครูที่ปรึกษาแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับ  นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เป็นนักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 60

การเก็บรวบรวมข้อมูล                             
           การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
           1.  นำแบบสำรวจไปขออนุญาตครูที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อแจกแบบสำรวจให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                            
           2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสำรวจด้วยตนเอง จำนวน
100 ฉบับได้กลับคืนมา จำนวน 100  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100     


สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล    
         
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังนี้                                 
          1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เพศ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
          2.  ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2  การสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

บทที่ 2 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

                             การสำรวจว่าเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ คณิตของนักเรียนสายวิทย์ คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
                              1. แผนการเรียนวิทย์คณิต
                              2. คณะที่แผนการเรียนวิทย์คณิตเข้าได้

แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                              แผนการเรียนวิทย์-คณิต มุ่งเน้นในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรมีความสามารถพื้นฐานในด้านการคิด คำนวณ มีระเบียบวิธีในการคิดคำนวณ สามารถอธิบายให้เหตุผล วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจภาษา ตีความ สื่อความหมายได้ดีตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการการมองเห็นทิศทางการ เคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นนามธรรม

 แผนการเรียนวิทย์-คณิต”.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.ppk.ac.th      
 
คณะที่แผนการเรียนวิทย์-คณิตเข้าได้
คณะเกษตรศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์มุ่งศึกษาทางด้านวิชาการเกษตรทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาและงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางการเกษตร โดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ และสร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
คณะทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
: ทันตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาในเรื่องของฟันและช่องปากและอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา เวชบำบัดหรือการผ่าตัดรักษาโรคและภยันตรายของช่องปากกระดูกขากรรไกรและ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง  ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการเรียน 6 ปี
คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดของคณะ : คณะเภสัชศาสตร์มุ่งศึกษาทางด้านกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค  โดยศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา การปรุงยา การเก็บรักษา ตลอดจนกระบวนการกระจายยา โดยศึกษาตั้งแต่แหล่งของยา โครงสร้างทางเคมีของยา การผลิตเป็นรูปแบบยาเตรียมต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิกในโรคของระบบต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์ของยา การติดตามผลของยา การประเมินการใช้ยา ไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องยาและกฎหมายเกี่ยวกับยา ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่อง สำอาง ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดของคณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการ พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคม ยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวล มนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการดังกล่าวแก่ผู้ที่จะพัฒนาตัว เองเป็นสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดของคณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์มุ่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้จะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้าน สาธารณสุข สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ให้เกิดการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม

คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
 รายละเอียดของคณะ : คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านการจัดการ ศึกษาและการศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง

คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดของคณะ : เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในการให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ  ภาวะอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย รวมถึงการสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ  ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล จะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ทักษะ และจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถให้การพยาบาลทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพทั้งในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ กับบุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ มีภาวะผู้นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีพื้นฐานทางปัญญา สามารถปรับตัว เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี และผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและความถูกต้องของสังคม

คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดของคณะ :   คณะวิทยาศาสตร์มุ่งศึกษาด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยศึกษาได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากธรรมชาติรอบๆ ตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุด ไปจนถึงใหญ่ที่สุด ในแง่ที่ว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมีความเป็นมาอย่างไร สัมพันธ์กันหรือไม่ ลำดับการพัฒนาเป็นอย่างไร มีระเบียบแบบแผนและหลักเกณฑ์หรือไม่ การเรียนวิทยาศาสตร์อาศัยรากฐานของการสังเกต การตั้งสมมติฐาน โดยใช้หลักปรัชญาและตรรกวิทยา พยายามสังเกตและวัดปริมาณเป็นตัวเลขออกมา เพื่อความแม่นยำ โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นส่วนสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนเกี่ยวกับเทคนิคในการสังเกตและการทดลอง ผนวกกับการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์    
คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์
รายละเอียดของคณะ
:   คณะสหเวชศาสตร์ หรือเทคนิคการแพทย์ มุ่งศึกษาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ให้ถูกต้องและแม่นยำ สาขากายภาพบำบัด มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้พิการด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด สาขารังสีเทคนิค มุ่งเน้นในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี และสาขากิจกรรมบำบัด มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่างๆ ด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
รายละเอียดของคณะ
:  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยผู้ที่ศึกษาควรเป็นคนที่มีความรู้อย่างดีในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติและภาษา
คณะจิตวิทยา
รายละเอียดของคณะ
:  จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์) อารมณ์บุคลิกภาพพฤติกรรมและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวระบบการศึกษาการจ้างงาน เป็นต้น และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต
คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดของคณะ 
:  แพทยศาสตร์ เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคการป้องกันโรค การเยี่ยวยารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆเป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความรู้อย่างสูงบุคคลที่จบการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขและยังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์มีการศึกษาเฉพาะทางอีกหลากหลายสาขาและแต่ละสาขาก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากมายหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
:  คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ การใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุโครงสร้างเครื่องจักรเครื่องมือระบบ และ กระบวนการ เพื่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
:  คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งศึกษาในเรื่องทักษะและความรู้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้จะต้องมีความรู้ความชำนาญและความสามารถในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สามารถวิเคราะห์ ชันสูตร วินิจฉัย ตลอดจนบำบัด รักษาและป้องกันโรคสัตว์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้จะต้องรู้วิธีการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงและบำรุงพันธุ์สัตว์ ส่วนในด้านสาธารณสุขจะต้องควบคุมโรคสัตว์ที่อาจจะติดต่อถึงมนุษย์ได้ รวมทั้งสุขศาสตร์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ด้วย
คณะที่แผนการเรียนวิทย์-คณิตเข้าได้”.  [ออนไลน์].   เข้าถึงได้จาก:


บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 1
บทนำ


ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา
      ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านการเกษตร ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร ที่ล้วนแล้วแต่จำเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก  จึงทำให้ค่านิยมของคนในประเทศเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันนี้  มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ทั้งที่เป็นแผนการเรียนที่เรียนหนักเรียกยากและต้องทุ่มเทมากกว่าแผนการเรียนอื่นๆมาก แต่ก็ยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ตัดสินใจเรียนแผนการเรียนนี้
ด้วยการเรียนที่หนักมากกว่าแผนการเรียนอื่น ข้าพเจ้าจึงอยากทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงของนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์คณิต ซึ่ง เป็นแผนการเรียนที่ข้าพเจ้าเองก็ตัดสินใจเรียนเช่นเดียวกัน จึงอยากทราบว่านักเรียนคนอื่นที่เรียนแผนการเรียนนี้มีเหตุผลเช่นไร เพื่อเป็นความรู้และคลายข้อสงสัยนี้ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
      นักเรียนสายวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จำนวน100คน
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
      เพื่อศึกษาเหตุผลของนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ของนักเรียนสายวิทย์  - คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
      นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ คณิตเพราะสามารถเข้าเรียนได้ทุกคณะ มากที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
          แบบสอบถาม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการการศึกษาค้นคว้า
      1.ได้ทราบถึงเหตุผลที่นักเรียนสายวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต
          2.สามารถเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจสำหรับผู้ที่กำลังเลือกเรียนแผนการเรียนต่างๆ

3.ได้ทราบถึงค่านิยมในการเลือกเรียนแผนการเรียนในปัจจุบัน