วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล     นางสาวเชษฐ์สุดา   ผิวเผือก

เลขที่         8
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        ช่างภาพ ,หาข้อมูล

ชื่อ-สกุล     นางสาววิภาภรณ์   โพธิกลาง

เลขที่         15
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        คิดบทสัมภาษณ์ ,พิธีกร

ชื่อ-สกุล     นางสาวสุพัตรา   ปลื้มใจ

เลขที่         19
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        ตัดต่อวีดิโอ ,พิธีกร

ชื่อ-สกุล     นางสาวอรวรรณ   พรมเอี่ยม

เลขที่         20
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่        ผู้กำกับ ,เลขา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น