วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                   เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียน
สายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า       เชษฐ์สุดา ผิวเผือก
วิภาภรณ์ โพธิกลาง
สุพัตรา ปลื้มใจ
อรวรรณ พรมเอี่ยม                       
แผนการเรียน            วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  อาจารย์ณรินทร น้อยพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารย์สุพรรณี ปลื้มถนอม
ปีการศึกษา              2557
บทคัดย่อ
          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1)สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ 2)อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์ คณิต เท่านั้น 3)เรียนไว้เผื่อเลือก 4)ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5)เรียนตามเพื่อน 6)ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์-คณิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 100 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน ชาย 15 คน หญิง 25 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ชาย 15 คน หญิง 15 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ชาย 10 คน หญิง 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

          ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า สามารถเข้าได้ทุกคณะสูงสุด รองลงมา คือ เรียนไว้เผื่อเลือก และต่ำสุดคือ ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น