วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

           การสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1)สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ 2)อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์ คณิต เท่านั้น 3)เรียน ไว้เผื่อเลือก 4)ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5)เรียนตามเพื่อน 6)ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์-คณิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 100 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน ชาย 15 คน หญิง 25 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ชาย 15 คน หญิง 15 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ชาย 10 คน หญิง 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียนสายวิทย์-คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ให้เหตุผลที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ คิดเป็นร้อยละ 34 อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์ คณิต เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 19 เรียนไว้เผื่อเลือก คิดเป็นร้อยละ 22 ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5 เรียนตามเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 6 ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์-คณิต คิดเป็นร้อยละ 14

อภิปรายผลการวิจัย
           จากการสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการสำรวจ ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ให้เหตุผลมากที่สุดคือ  สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 34  นั่นอาจเป็นเพราะว่าการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิตนี้ มีโอกาสในการศึกษาต่อได้มากกว่าแผนการเรียนอื่น เนื่องจากมีทางเลือกในการเลือกคณะที่มากกว่า เพราะนอกจากจะสามารถเข้าคณะที่ใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะได้แล้วนั้น ยังสามารถเข้าคณะที่ใช้ความสามารถทางด้านภาษา ศิลปกรรม เศรษฐศาสตร์และอื่นๆได้อีกด้วย เหตุผลนี้จึงได้รับเลือกมากที่สุด  ในส่วนของ เหตุผลเรียนไว้เผื่อเลือก  มีค่าร้อยละ สูงถึง 22 นั่นอาจเป็นเพราะว่าผู้ที่ตัดสินใจศึกษาต่อแผนการเรียนนี้อาจจะยังไม่แน่ใจ ในการเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยว่าตนเองเหมาะกับคณะใด มีความถนัดและชื่นชอบในเรื่องใด จึงเลือกเรียนไว้เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนต่อในคณะที่ต้องการ  ในส่วนของเหตุผลชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นเหตุผลที่ได้รับเลือกน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก และต้องใช้ความจำรวมทั้งความเข้าใจเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าการเลือกแผนการเรียนในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อเพื่อเลือกประกอบอาชีพในอนาคตมากกว่าความชอบของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

        การเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ควรเลือกเพราะตนเองมีความถนัดและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เพราะถ้าเราเลือกเรียนเพียงเพราะสามารถศึกษาต่อได้ทุกคณะ เรียนไว้เผื่อเลือก หรือเหตุผลอื่นๆ แต่ไม่คำนึงถึงความสามารถของตนเอง อาจทำให้เป็นการตัดสินใจที่ผิด เพราะเราอาจมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทางการศึกษาในแผนการเรียนนี้ไม่เพียงพอ จากที่หวังจะเข้าคณะที่ดีที่ใฝ่ฝันไว้ อาจจะผิดหวังก็เป็นได้ เพราะการเรียนแผนการเรียนนี้ ถ้าไม่มีความสามารถและตั้งใจจริง อาจทำให้ผลการเรียนน้อย จนเข้าคณะที่ต้องการศึกษาต่อไม่ได้ ดังนั้น เราควรเลือกศึกษาต่อจากความถนัดของตนเอง มากกว่าการศึกษาต่อเพื่อเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น