วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

บทที่ 3
วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

การสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  การสำรวจครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                        1.  กลุ่มเป้าหมาย
                     2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
                     3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
   4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
        กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ คือ  เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เป็นนักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 60 จำนวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
       
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ
แบ่งออกเป็น 2  ตอน
             ตอนที่ 1  เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกเป็น
เพศ และ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา
       
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  1)สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ 2)อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์
คณิต เท่านั้น 3)เรียนไว้เผื่อเลือก 4)ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5)เรียนตามเพื่อน 6)ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์-คณิต เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย  
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
           เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
          1. ศึกษาทฤษฏี  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสำรวจ         
            2.นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหากำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจ
                     3. นำแบบสำรวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยครูที่ปรึกษาแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับ  นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เป็นนักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 60

การเก็บรวบรวมข้อมูล                             
           การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
           1.  นำแบบสำรวจไปขออนุญาตครูที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อแจกแบบสำรวจให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                            
           2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสำรวจด้วยตนเอง จำนวน
100 ฉบับได้กลับคืนมา จำนวน 100  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100     


สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล    
         
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังนี้                                 
          1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เพศ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
          2.  ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2  การสำรวจเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตของนักเรียนสายวิทย์-คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น