วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 1
บทนำ


ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา
      ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านการเกษตร ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร ที่ล้วนแล้วแต่จำเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก  จึงทำให้ค่านิยมของคนในประเทศเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันนี้  มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ทั้งที่เป็นแผนการเรียนที่เรียนหนักเรียกยากและต้องทุ่มเทมากกว่าแผนการเรียนอื่นๆมาก แต่ก็ยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ตัดสินใจเรียนแผนการเรียนนี้
ด้วยการเรียนที่หนักมากกว่าแผนการเรียนอื่น ข้าพเจ้าจึงอยากทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงของนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์คณิต ซึ่ง เป็นแผนการเรียนที่ข้าพเจ้าเองก็ตัดสินใจเรียนเช่นเดียวกัน จึงอยากทราบว่านักเรียนคนอื่นที่เรียนแผนการเรียนนี้มีเหตุผลเช่นไร เพื่อเป็นความรู้และคลายข้อสงสัยนี้ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
      นักเรียนสายวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จำนวน100คน
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
      เพื่อศึกษาเหตุผลของนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ของนักเรียนสายวิทย์  - คณิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
      นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ คณิตเพราะสามารถเข้าเรียนได้ทุกคณะ มากที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
          แบบสอบถาม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการการศึกษาค้นคว้า
      1.ได้ทราบถึงเหตุผลที่นักเรียนสายวิทย์-คณิตของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต
          2.สามารถเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจสำหรับผู้ที่กำลังเลือกเรียนแผนการเรียนต่างๆ

3.ได้ทราบถึงค่านิยมในการเลือกเรียนแผนการเรียนในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น