วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

   ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
                     จำแนกตามเพศ  ระดับชั้น ประสบการณ์ทำงาน  และ สถานะ


สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
            ชาย
            หญิง    
            รวม

 
40
60
100

40.00
60.00
100.00
2. ระดับชั้น
            มัธยมศึกษาปีที่ 4
            มัธยมศึกษาปีที่ 5
            มัธยมศึกษาปีที่ 6
            รวม
 
40
30
30
100
 
40.00
30.00
30.00
100.00
3. สถานะ
            นักเรียน

            รวม

100
100

100.00
100.00


              ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและร้อยละเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์–คณิต
                                    ของนักเรียนสายวิทย์ – คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ข้อที่
เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียน
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะ
อาชีพในอนาคตต้องเรียนสายวิทย์ คณิตเท่านั้น
เรียนไว้เผื่อเลือก
ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เรียนตามเพื่อน
ครอบครัวต้องการให้ศึกษาต่อสายวิทย์ คณิต
34
19
22
   5
6
14
 
34
19
22
5
6
    14
1
3
2
6
5
4
 
 
 
รวม
100
100
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น