วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 2 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

                             การสำรวจว่าเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์ คณิตของนักเรียนสายวิทย์ คณิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
                              1. แผนการเรียนวิทย์คณิต
                              2. คณะที่แผนการเรียนวิทย์คณิตเข้าได้

แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                              แผนการเรียนวิทย์-คณิต มุ่งเน้นในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรมีความสามารถพื้นฐานในด้านการคิด คำนวณ มีระเบียบวิธีในการคิดคำนวณ สามารถอธิบายให้เหตุผล วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจภาษา ตีความ สื่อความหมายได้ดีตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการการมองเห็นทิศทางการ เคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นนามธรรม

 แผนการเรียนวิทย์-คณิต”.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.ppk.ac.th      
 
คณะที่แผนการเรียนวิทย์-คณิตเข้าได้
คณะเกษตรศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์มุ่งศึกษาทางด้านวิชาการเกษตรทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาและงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางการเกษตร โดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ และสร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
คณะทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
: ทันตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาในเรื่องของฟันและช่องปากและอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา เวชบำบัดหรือการผ่าตัดรักษาโรคและภยันตรายของช่องปากกระดูกขากรรไกรและ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง  ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการเรียน 6 ปี
คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดของคณะ : คณะเภสัชศาสตร์มุ่งศึกษาทางด้านกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบําบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค  โดยศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา การปรุงยา การเก็บรักษา ตลอดจนกระบวนการกระจายยา โดยศึกษาตั้งแต่แหล่งของยา โครงสร้างทางเคมีของยา การผลิตเป็นรูปแบบยาเตรียมต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ การวิจัยและการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิกในโรคของระบบต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์ของยา การติดตามผลของยา การประเมินการใช้ยา ไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องยาและกฎหมายเกี่ยวกับยา ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่อง สำอาง ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดของคณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการ พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคม ยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวล มนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการดังกล่าวแก่ผู้ที่จะพัฒนาตัว เองเป็นสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดของคณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์มุ่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้จะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้าน สาธารณสุข สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ให้เกิดการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม

คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
 รายละเอียดของคณะ : คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านการจัดการ ศึกษาและการศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง

คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดของคณะ : เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในการให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ  ภาวะอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย รวมถึงการสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ  ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล จะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ทักษะ และจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถให้การพยาบาลทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพทั้งในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ กับบุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ มีภาวะผู้นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีพื้นฐานทางปัญญา สามารถปรับตัว เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี และผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและความถูกต้องของสังคม

คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดของคณะ :   คณะวิทยาศาสตร์มุ่งศึกษาด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยศึกษาได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากธรรมชาติรอบๆ ตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุด ไปจนถึงใหญ่ที่สุด ในแง่ที่ว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมีความเป็นมาอย่างไร สัมพันธ์กันหรือไม่ ลำดับการพัฒนาเป็นอย่างไร มีระเบียบแบบแผนและหลักเกณฑ์หรือไม่ การเรียนวิทยาศาสตร์อาศัยรากฐานของการสังเกต การตั้งสมมติฐาน โดยใช้หลักปรัชญาและตรรกวิทยา พยายามสังเกตและวัดปริมาณเป็นตัวเลขออกมา เพื่อความแม่นยำ โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นส่วนสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนเกี่ยวกับเทคนิคในการสังเกตและการทดลอง ผนวกกับการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์    
คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์
รายละเอียดของคณะ
:   คณะสหเวชศาสตร์ หรือเทคนิคการแพทย์ มุ่งศึกษาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ให้ถูกต้องและแม่นยำ สาขากายภาพบำบัด มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้พิการด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด สาขารังสีเทคนิค มุ่งเน้นในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี และสาขากิจกรรมบำบัด มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่างๆ ด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
รายละเอียดของคณะ
:  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยผู้ที่ศึกษาควรเป็นคนที่มีความรู้อย่างดีในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติและภาษา
คณะจิตวิทยา
รายละเอียดของคณะ
:  จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์) อารมณ์บุคลิกภาพพฤติกรรมและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวระบบการศึกษาการจ้างงาน เป็นต้น และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต
คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดของคณะ 
:  แพทยศาสตร์ เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคการป้องกันโรค การเยี่ยวยารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆเป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความรู้อย่างสูงบุคคลที่จบการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขและยังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์มีการศึกษาเฉพาะทางอีกหลากหลายสาขาและแต่ละสาขาก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากมายหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
:  คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ การใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุโครงสร้างเครื่องจักรเครื่องมือระบบ และ กระบวนการ เพื่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดของคณะ
:  คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งศึกษาในเรื่องทักษะและความรู้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้จะต้องมีความรู้ความชำนาญและความสามารถในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สามารถวิเคราะห์ ชันสูตร วินิจฉัย ตลอดจนบำบัด รักษาและป้องกันโรคสัตว์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้จะต้องรู้วิธีการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงและบำรุงพันธุ์สัตว์ ส่วนในด้านสาธารณสุขจะต้องควบคุมโรคสัตว์ที่อาจจะติดต่อถึงมนุษย์ได้ รวมทั้งสุขศาสตร์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ด้วย
คณะที่แผนการเรียนวิทย์-คณิตเข้าได้”.  [ออนไลน์].   เข้าถึงได้จาก:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น